Showroom Projecten
 

  per thema

  per stof 

  per bedrijfstak
Opdrachtgevers

Nieuws Nieuwsberichten

Downloads   Publicaties

Over ons Werkwijze
  Kwaliteit 
  Medewerkers
  In de media

Meer weten?

Contact

 info@industox.nl

Last update: 22-07-2020
Projecten
Opdracht- gever Vraagstelling / Onderwerp Aanpak / Resultaat
  Risicoanalyse van granulaat van beeldbuisglas in betonnen Legioblocks die gebruikt worden als keerwanden, afscherming van opslagboxen, etc. Life-time risicoanalyse volgens handreiking van  Rijkswaterstaat opgesteld. Blootstelling aan lood voor mens en milieu is voldoende laag 
DSM Wat is een juiste bedrijfsgrenswaarde voor aceetaldehyde? Advies voor een gezondheidskundige grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan aceetaldehyde
ArboUnie Training in de nieuwe NEN 689 voor onze arbeidshygiënisten. Training in statistiek voor het beoordelen van werkplekmetingen volgens de nieuwe NEN 689
SNB Moerdijk Beoordeel het onderzoek van een derde betreffende de  vaststelling van de  blootstelling van medewerkers. Second opinion cq. kritische beoordeling van het onderzoek. 
Vereniging afvalbedrijven Den Bosch Stel experimenteel de milieutoxiciteit vast van reststoffen van de afvalverbranding. Coördineren van experimenteel laboratorium onderzoek van aquatische toxiciteit van reststoffen
UPS Roermond Is de blootstelling aan ethyleenoxide in  warehouses met health care devices onder controle? Meetstrategie beoordeeld, OEL-compliance vastgesteld en verbeterpunten bewaking aangereikt. 
DUO Zoetermeer

 

Onderzoek de kankerincidentie en -sterfte onder kantoorpersoneel.  Analyse van gegevens  t.o.v. NL-gemiddelde toont verhoging, maar de cijfers vallen binnen spreiding door toeval.
VGA/GVB Amsterdam Hoe risicovol was de eertijdse blootstelling aan dieselroet voor buschauffeurs, busgaragepersoneel en trambestuurders van GVB? Overzicht van blootstelling in de periode 1990-2015 opgesteld + kwantitatieve risicoanalyse van longkanker verricht.
Pigeon Photography Welke maatregelen zijn nodig om de duivenmelkerslong bij onze fotografen te voorkomen? Notitie met advies om duivenmelkerslong bij duivenfotograven te voorkomen.
5XBeter Ontwikkel en onderbouw veilige werkwijzen in de metaal Procedure opgezet en afgestemd. Voor vijf verschillende kleinschalige handelingen zijn veilige werkwijzen beschikbaar gesteld. 
ArboNed

Training in het beoordelen en hanteren van gezondheids- risico’s bij incidenten en calamiteiten

'In company ' opleidingsdag voor bedrijfsartsen MSD

Vereniging afvalbedrijven (VA) Beoordeel de 'scientific evidence' van de regel om de blootstelling aan bioaerosol te monitoren in de directe omgeving van composteerbedrijven Aan de hand van recente literatuur een korte notitie opgesteld
FNV Bondgenoten '2nd opinion' over onderzoek van Bakkersland naar gezondheidsrisico van werknemers door asbest uit ovens  Beoordeling meetrapporten asbest in bakkerijen. Conclusie: blootstelling anno nu is beheerst, historische blootstelling is onbekend
Werkgroep van bonden en bedrijven Leidt een biologische grenswaarde af voor 1-hydroxypyreen in urine bij beroepsblootstelling aan PAK.  Meta-analyse van literatuur- gegevens. Het Lowest observed level without genotoxic effects in the body = LOL-GEB“  is 1,0 umol/mol creatinine. (Zie de hand-out van presentatie op ISBM 2013). 
Sociale partners in Metaal en Metalektro Analyseer de metingen en observaties bij lassers in metaalbedrijven die volgens het meetplan verzameld zijn. 

 

De samenhang van lasrook en werkplekfactoren is onderzocht met statistische methodieken. Het effect van ruimteventilatie, besloten ruimte, PABM, afzuiging en inschakelduur is nagegaan  (Zie ook de video on YouTube).
BEC Moerdijk Hoe ernstig is korte temijn blootstelling aan NO? Aan de hand van opgespoorde literatuur een science-based antwoord formuleren.
REYM BV Implementeren van biologische monitoring bij specifieke projecten als onderdeel van de bedrijfsvoering Input geleverd voor brainstorm sessies. Uitwerking van een company-wide aanpak voor projectgebonden biomonitoring en voor het periodieke PMO.
Gerechtshof Leeuwarden Expert advies m.b.t. oorzaak van OPS Aan de hand van literatuur een 'science-based' antwoord formuleren op vragen van het hof
CEFIC-LRI Uitbreiding van het programma voor de voorspelling van concentratie van stoffen in bloed en/of urine na blootstelling Het generieke PBTK-model dat reeds is gebouwd als applicatie in MS-Excel wordt verder aangevuld en uitgebreid. Ga naar meer info
Astellas Pharma Grenswaarden voor beroepsblootstelling aan werkzame farmaceutische stoffen vaststellen  Afleiding van OEL's middels control banding voor zogenaamde 'pharmaceutical active ingredients'.
Agrarische productschap- pen (HPA, PT & PVVE)  Ontwikkeling van een alternatieve aanpak van endotoxine op de  agrarische werkplek Input geleverd voor brainstorm sessies. Ondersteuning bij de uitwerking van een alternatieve aanpak.
Productschap Akkerbouw Beoordeel de haalbaarheid van de voorgestelde grenswaarde van meelstof van 0,12 mg/m3 in de bakkerij en de maalderij (1) Meettechnische aspecten zijn beoordeeld. (2) Met meetseries uit de afgelopen jaren is de verwachte concentratie meelstof in bakkerijen en maalindustrie voorspeld voor de periode 2011 - 2020.

Voor meer projecten zie informatieblad: oudere projecten